Next Level Coaching ti dává: výsledky | transformace | změnu | zlepšení komunikace | nové dovednosti

Koučování je příležitostí k osobnímu učení, růstu, rozvoji a změně.

ATM 2014, 12.1.2014

Jan 20:1-10, Kříž a vzkříšeni

Doposud jsme slyšeli slovo na téma 7 Ježíšových ZNAMENÍ, které se v Janovou evangeliu objevují proto, aby lidé věřili, že Ježíš je Kristus Syn Boží a věříce v něho měli život věčný. Máme však v závěru evangelia zapsán ten největší zázrak, největší znamení které v dějinách až do dnes způsobil a způsobuje znovuzrození tam, kde člověk věří - je to kříž a vzkříšení našeho spasitele.

Od té doby se káže Kristus ukřižovaný - protože ač pro svět je to bláznovství, pro povolané Kristus je Boží moc a Boží moudrost. Kristus na kříži zaplatil náš dluh. Zaplatil za naše viny a hříchy.

Jeden příběh vypráví o dvou přátelích, kteří chodili na právnickou školu. Z jednoho se stal soudce; ten druhý porušil zákon a skončil před soudem. Hádej, kdo seděl v křesle soudce? Jeho kamarád. Jak ale mohl být soudce milosrdný a zároveň spravedlivý? Svlékl si černý talár, prošel k lavici obžalovaných, kde stál vazebně stíhaný, a řekl: „Nejen že jsem kamarád tohoto muže, ale dnes jsem i jeho zachránce. Přebírám zodpovědnost za všechny jeho dluhy.“

Totéž udělal Bůh pro nás na kříži. Bůh vzal všechny naše hříchy a vložil je na Kristův účet, vzal všechnu Kristovu spravedlnost a vložil ji na tvůj účet. „Vaše hříchy, vaše přirozená odcizenost Bohu, byly hrobem, do něhož jste se sami uzavřeli. On ale vaše hříchy odklidil, hrob otevřel a propustil vás na svobodu. 14 Seznam vašich hříchů, který svědčil proti vám, přibil na kříž a tím jej navždy zničil. 15 Tak odzbrojil, zneškodnil a na pranýř postavil neviditelné síly, které vás držely v hříchu. Jak slavné vítězství! Kol 2:13-15

A od okamžiku, kdy začneš důvěřovat Kristu jako svému Spasiteli, už nejsi odsouzen k smrti. Hodnota něčeho je určena cenou, kterou je kupec ochoten zaplatit. Bůh zaplatil nejvyšší cenou možnou a na Golgotě řekl: „Tak moc tě miluji!“ Tvůj Stvořitel se stal tvým Vykupitelem. Kříž, který byl znamením utrpení, bídy, odsouzení, opovržení, zlořečení, hanby a studu, se Kristovou smrtí proměnil pro nás ve znamení odpuštění, svobody, vykoupení, nového začátku a naděje. Ma-li církev být znamením, nejde bez slovo o kříži. Proto Pán ustanovil památku večeře Páně, abychom nezapomněli na jeho oběť na kříži.

Přečtený text má název: Prázdný hrob. Kristus, zakladatel křesťanství, byl jediným mužem, schopným domluvit si schůzku po smrti a pak se objevit, aby ji dodržel. On řekl svým učedníkům: „Po svém vzkříšení však vás předejdu do Galileje“ (Matouš 26:32). A udělal to. Pokud navštívíme hroby těch, kdo založili velká světová náboženství, zjistíme, že jsou stále používány. Ale pokud navštívíme hrob, do kterého položili našeho Pána, zjistíme, že je prázdný a slova andělů stále zní jako ozvěna: „Není zde, byl vzkříšen.“ Tato slova změní každý křesťanský pohřeb ve slavnost. Ježíš zaslíbil: „Protože já žiji, i vy budete žít.“ Prázdný hrob je prozrazena cesta přes smrtí do života.

Když v Ježíšových dnech tesař dokončil práci, bylo obvyklé, že si umyl ruce, osušil si je do plátěné látky, složil ji a nechal ji položenou na své práci. Ta látka byla jeho obchodní značkou; kdokoliv si práci prohlédl, věděl, že byla hotová. Po Ježíšově vzkříšení Petr „uviděl…ležet lněná plátna, ale šátek, jímž ovázali Ježíšovu hlavu…byl svinut na jiném místě…spatřil vše a uvěřil“ (Jan 20:6–8).

Při velikonoční bohoslužbě v Bangladéši se sbor rozplakal při scéně ukřižování ve filmu Ježíš. Najednou malý chlapec vzadu vyskočil a zakřičel: „Nebojte se, On znovu vstane. Už jsem ten film viděl!“ Raduj se, jsou Velikonoce! On znovu vstal – a my vstaneme také!

Nejhezčí na znamení kříže a vzkříšení je, že nejsou pouhou historií, pouhou starodávnou událostí, ale že mají dopad na nás. Postoj, který k tomu máme, určí náš věčný osud. Kristovo vzkříšení je základem našeho spasení a naší nadějí, na které spočívá naše věčnost: „Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení…“ (Římanům 10:9–10). Petr a Jan vešli do prázdného hrobu a když to vše spatřili -uvěřili. A my dnes víme toto: Jeho vzkříšení – je i naše.

„Kříž našeho Pána je vstupní bránou do jeho života. Jeho vzkříšení znamená, že mi může dát svůj život. Když jsem se znovu narodil, přijal jsem život vzkříšeného Pána!“ - O. Chambers

Kříž a vzkříšení jsou znamení Božího vítězství. Nemáme jiné poslání než svědčit tomuto světu a zvěstovat Kristovo smrti a jeho vzkříšení. Modleme se t naše společenství a sbory jsou Boží znamením, živé svědectví o jeho lásce, a jasným ukazovatelem na Jeho království.

" Naše pravá vlast je tam, kde je Ježíš Kristus, a my se těšíme, že se k nám odtud vrátí, 21 aby naše slabá a smrtelná těla proměnil a dal jim stejnou podstatu, jakou mělo jeho tělo po vzkříšení. On je schopen to učinit, protože je Pánem vesmíru.“ F 3:20-21, SNC

-NL