Žalm 13

Když se nacházíme v beznadějné situaci, jsme v tísni, nebo máme problémy, jedna otázka nám často přichází na mysl a hledáme na ní odpověď je: „Jak dlouho?“

Žalmista je sklíčený a deprimovaný, nachází se v zoufalých problémech a zdá se mu, že Bůh je daleko a není ochoten mu prakticky pomoci.

Povšimněme si zvláště dvojího důležitého ponaučení:

Ne vždy jsou modlitby zbožných vyslyšeny okamžitě, neboť někdy se zdá, že Bůh nevěnuje pozornost naším prosbám. Tento pocit opuštěnosti se může dostavit v průběhu nemoci, v období finanční krize nebo velmi vážných problémů, může se dotýkat rodiny, práce nebo církve. Tehdy bychom se měli modlit, aby nás Duch svatý ujistil, že i přesto nalezneme radost v Božím spasení.

Hledáme-li upřímně Boží pomoc prostřednictvím opravdové víry v Ježíše Krista, potom ticho z Boží strany neznamená, že nás opustil. Na místo toho může být jeho cílem realizace nám neznámých záměrů v našem životě.

David sděluje Bohu své city a nalézá sílu. Modlitba je jedním ze způsobů, jimiž můžeme vyjádřit své cítění, své pocity a mluvit s Bohem otevřeně o svých problémech. Právě taková modlitba nám pomáhá formovat správnou perspektivu a pohled na to, co prožíváme a vede nás to k pokoji.

V beznadějné situaci jsme bezradní, trápíme se, že nenacházíme odpověď na naše otázky a potřeby, máme strach jak to vše dopadne.

Dobra zpráva je, že nemusíme rezignovat ani se zhroutit. Máme ke komu jít a komu to říct. Jako Boží lid si můžeme také položit otázku aktuální v naší společnosti:“Jak dlouho se bude můj nepřítel nade mě povyšovat?“ Duchovní stav v ČR vypadá jako když vedle Eiffelové věže (324 m) - to je populace ČR, postavíte miminko (počet evangělikálních křesťanů). V takové situaci je Boží lid v ČR. Nezdá se vám to být beznadějná situace, kde se nic moc už desítky let nemění? Neprožíváme i my tyto otázky z tohoto žalmu:

  • Jak dlouho ještě Hospodine na mě ani nevzpomeneš?

  • Jak dlouho mi ještě chceš skrývat svou tvář?

  • Jak dlouho musím ještě sám u sebe hledat rady?

  • Jak dlouho se bude můj nepřítel proti mně vyvyšovat?

Boží lid se modlí, touží a očekává změnu. Vyhlíží probuzení. Potřebujeme, aby se Boží lid rozmnožil v této zemi. Potřebujeme, aby dobro více vítězilo nad zlem. Potřebujeme, aby pravda skutečně zvítězila počínaje hradem, prezidentem, a parlamentem. Potřebujeme, aby pravda zvítězila počínaje Prahou, soudnictvím, v politice, ve veřejných zakázkách, a ve všech klíčových oblastech země. Pravda ale musí zvítězit i v církvi i v každém z nás.

Jak dlouho Hospodine máme na to čekat? My nevíme! Nesmíme to ale vzdát, nesmíme si své harfy pověsit na topoly. Bůh má svůj plán s ČR. Nemiluje nás méně než jiné národy. Jen půda tady je tvrdší. Tak prosme o nebeskou vláhu, a o velký návrat našeho národa k Božím pravdám.

Prosme, aby si Bůh na nás vzpomněl. Ať Hospodin nad námi rozjasní svou tvář a daruje nám přízeň! Ať Hospodin k nám obrátí svou tvář a obdaří nás pokojem!´- Numeri 6:26

Jak dlouho? Davidovi se zdá, že Boží pomoc přichází pomalu. I my často pociťujeme podobnou netrpělivost. Zdá se nám, že zlo a utrpení se šíří bez kontroly a ptáme se , kdy je Bůh zastaví.

Pokud se ptáme jak dlouho? Tak jinými slovy se ptáme KDY? Ptáme se na Boží čas. Bůh má svůj čas a Jeho čas je nejlepší. Jeho načasování je dokonalé, proto tužme po něm a důvěřujme a neztrácejme naději v Boha, když hned neodpovídá. Někdy se může skutečně zdát „že usneme spánkem smrti“ v čekání na Boží zásah. Ale světlo je na obzoru. Bůh nenechá nepřítele, aby se radoval. Jen krátkou dobu se radovali ti, kteří páchali zlo,v Bibli. Faraon se radoval z otroctví několik roků, Goliáš se radoval že je nejsilnější jen 40 dnů. Velekněží a farizeové se radovali jen 3 dny, že Ježíše zabili.

1 Petrův 5:10  A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ.

Proto v závěru žalmu je vidět světlo naděje. SNC: Já doufám že se smiluješ, abych ti mohl zpívat a nad záchranou jásat: Bůh se mě zastal, díky!

Potřebujeme víc než když se nás Bůh zastane?

Beznadějná situace je jako když člověk čeká v Boží čekárně. Tento čas není ztracený, ale je to čas přiblížení se k Bohu, a zakořenění v Něm. Teprve potom člověk, když nově objeví kým je Bůh a vidí svou situaci z Boží perspektivy vidí , že všechno je možné tomu kdo věří“. Vidí že ač u lidí není naděje, u Boha je vždy šance, možnost , řešení a naděje která nezklame!

Proto David říká v závěru žalmu: Já v tvé milosrdenství však doufám, moje srdce jásá nad tvou spásou. Budu zpívat Hospodinu, neboť se mě zastal.

Odkud Davide bereš dobrou mysl ke zpěvu v beznadějné situaci? Odkud ten jásot v té depresi? Odkud světlo, když jsi ve tmě? Odkud radost, když máš tolik důvodů být smutný?

Pomoc v beznadějné situaci přináší jen Bůh. Proto David říká, že raději bude doufat v Boží milosrdenství , a nepřestane doufat v Boha bez ohledu na to, jak dlouho bude muset čekat, než se projeví. Proto říká? „Rozjasni mé oči.“ Mým očím dopřej prohlédnout. Proč? Protože v takových situacích potřebujeme svůj zrak obracet od problémů k Bohu. Bůh je větší než naše problémy a má řešení, která ani nás nenapadli. Nenechá nepřítele, aby se z našeho pádu radoval. Proto buďme vytrvalí, stůjme pevně ve víře a bu´dme stateční a silní. Máme důvody proč se modlit a proč zpívat. Proč? Budu zpívat Hospodinu, neboť se mě zastal!

Prosme, aby se Bůh zastal svého lidu v ČR , a dal mu prohlédnout. Abychom viděli jeho plány, jeho záměry a viděli, že těch kteří jsou s námi, je víc než těch, kteří jsou proti nám.

- Nick Lica