Next Level Coaching ti dává: výsledky | transformace | změnu | zlepšení komunikace | nové dovednosti

Koučování je příležitostí k osobnímu učení, růstu, rozvoji a změně.

2. Smyrna - bohatá církev, Zj 2:7-11, Nick Lica

Dnešní trend společnosti je abychom věřili, že bohatství přinese štěstí a radost, a chudoba přinese utrpení a neinformovanost. Tak životy mnoha čechů se točí dnes hodně kolem toho jak vydělat více peněz, jak získávat věci a pořídit si lepší život. Ironicky ti, kteří jsou nejbohatší zdaleka nejsou nejšťastnější lidé chodící po zemi. To znamená, že na tom musí něco být.

Bible nás učí že jsou dva druhy bohatství: bohatství tohoto světa a Boží království. Zatím co bohatství tohoto světa není jednoduché získat, bohatství Božího království je na dosahu každého neustále. Problém je že právě bohatství tohoto světa stojí často na cestě duchovního bohatství, proto Ježíš řekl svým učedníkům: Matouš 19:24  “Znovu vám říkám, snáze projde velbloud uchem jehly než bohatý do Božího království."

Jednoho dne jeden velmi bohatý starý muž se cítil mizerně a navštívil jednoho rabína. Rabín ho vzal za ruku a vedl ho k oknu. „Dívej se přes to okno a řekni mi co vidíš?“ Bohatý muž odpověděl: „Vidím otce, matky dětí a další lidi.“ Znovu ho rabín vzal za ruku a vedl ho do k zrcadlu a znovu se ho zeptal: Řekni mi co teď vidíš?“ Bohatý muž odpověděl: „Vidím sám sebe.“ A potom rabín prohlásil: Oboje, okno i zrcadlo jsou ze skla. Zrcadlo ale bylo potažené stříbrem a od toho okamžiku způsobuje že nikoho nevidíš než sám sebe. Stejně tak to je s bohatstvím. Může to způsobit že vidíme jen svůj život a nic jiného.
Bible učí že opravdové bohatství často přichází když nemáme bohatství tohoto světa. Některé z Božích velkých principů pro život jsou naučené v soužení a ve zkouškách. Utrpení je lepším učitelem než blahobyt.
Přesně o tom je list do Smyrny. Smyrna je církev která ač chudá a pronásledovaná šíří bohatství Božího království. Smyrna je jméno rostliny, která musí být rozdrcena, aby se její vůně šířila. Nemůže být lepší jméno pro církev, která je povolaná a poslána nést evangelium.
Co nám ale tento dopis říká do naší doby, když my neprožíváme dnes pronásledování? Především nám říká, že duchovní obnova je cesta od duchovní chudoby k duchovnímu bohatství.
I. Jak vypadá bohatá církev v Božích očích?
V čem byla Smyrna bohatá? Podívejte se do textu a já vyjmenuji postupně slova, která popisují její bohatství: soužení, chudoba, urážky, utrpení, vězení a zkoušky. Kdo chce dnes být chudý? Většina lidí chce být bohatými a přinesou si toto přání i do sboru, a proto chtějí bohatou církev. Samozřejmě, že potom bohatství hodnotí podle světského a lidského úhlu pohledu jako: materiální hodnoty, počet členů, množství programů, hudební produkci nebo jiné věci viditelné pro oko. Smyrna si myslela, že je chudá a možná byla podle měřítek světa. Smyrna ale byla duchovně bohatá. Co Ježíš říká církvi, kterou on považuje za bohatou?
a. Vím o tvém soužení
Co mohlo být toto soužení? Nemocní bratři nebo sestry, pronásledování? Smyrna byla bohatá v soužení. Soužení nepokládáme dnes za bohatství že ne? Pro nás je to spíše mínus než plus. Soužení ale může sbor velmi obohatit. Mnozí ze Smyrny odešli, protože nechtěli projít soužením. I to církev někdy očišťuje, když někteří odchází, protože církev jim zrovna nevyhovuje. Cesta pohodlnosti a vyhýbání se soužení není vždy Boží cesta. Pán Bůh chce, abychom někdy soužením prošli, protože je to proces obohacení a očištění. Co my? Zůstaneme věrni církvi i v soužení? Nebo když nám velké výhody nepřináší, opustíme ji?
b. Vím o tvé chudobě.
K čemu se to vztahuje? Neměli si čím zaplatit inkaso, nebo nemohli konat evangelizační akce, nebo neměli ozvučení či budovu jako jiné sbory? Možná nemohli podpořit misionáře ani se starat o chudé... Bůh nejen, že ví o našem soužení, on ví i o naší chudobě. Možná Smyrna nemohla rozjet velké sociální a evangelizační projekty, ale Bůh o ní říká, že je bohatá navzdory její chudobě a soužení. 2 Kor 8:2  “Tak se osvědčily v mnohém soužení, že z jejich nesmírné radosti a veliké chudoby vzešla jejich bohatá štědrost.“
Z chudoby se může zrodit štědrost a požehnání. Chudá vdova dala poslední málo co měla. V očích Páně nebyla chudá, ale bohatá a štědrá. Chudoba nás neopravňuje říci: nemám, nemůžu, nejsem. Perlu - Pána Ježíše, kterou v nás nosíme, dává naším životům pravou hodnotu a bohatství o které se můžeme rozdělit. Petr řekl ve Skutcích 3:6   "Stříbro ani zlato nemám, ale co mám, to ti dám: ve jménu Ježíše Krista Nazaretského vstaň a choď!" Po takovém bohatství máme toužit i my. Duchovní bohatství je daleko cennější před Bohem než stříbro a zlato.
c. Vím jak tě urážejí ti ze synagogy Satana.
Jak by se vám líbilo být členem sboru, který je bohat v soužení, chudobě a urážkách? Kdybychom my byli ve stejné situaci, co bychom si mysleli? První pokušení je, že „Pán neví“, že na nás zapomněl. Proto se v dopisu dvakrát opakuje, že „Pán ví“. Když prožíváme soužení a urážky, Bůh to ví. Ježíš řekl u Matouše 5:11-12 “Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně.  Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích; stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi.“
Reakce na urážky má být radost a jásot z naší strany, ne smutek. Důvody jsou dva. Bůh to ví a my máme hojnou odměnu v nebesích. Bůh odmění zvláště ty, kteří trpěli pro Krista nejen jako mučedníci, ale i ti, kteří byli psychicky týráni a všelijak ponížení.
Dovolte mi vám vyprávět o muži, který pravděpodobně seděl tam ve shromáždění ve Smyrně když tento dopis byl čten. Jmenoval se Polycarp a později se stal biskupem Smyrny - jeden z nejznámějších křesťanů rané církve. Víme z dějin církve, že v roce 155 AD, o šedesát let po tom co Zjevení bylo napsáno byl upálen jako „dvanáctý mučedník Smyrny“. Protože mu bylo už osmdesát šest let, měli nepřátelé k němu ohled, nechtěli ho hned zabít. Žádali, aby jen řekl: „Nehlásím se k Ježíši z Nazareta.“ Hned by byl propuštěn. Ale on odpověděl: „Nemohu zapřít svého Pána. Sloužím mu osmdesát šest roků a nikdy mi neublížil. Jak bych ho mohl zapřít jen proto, abych zůstal naživu‘? Uvrhli ho tedy na hranici a upálili. Když jeho tělo už hořelo, slyšeli ho říkat: „Pane, děkuji ti, že mne dnes lidé upalují, že smím položit svůj život za svědectví o tobě.“
Co považujeme za požehnání dnes pro církev? Zástupy, které se hrnou? Prostorná multifunkční budova, špičková technika nebo kvalitní hudba a skvělý program? Pochybuji, že se zástupy hrnuli na bohoslužbu ve Smyrně. Vždyť tento sbor nebyl bohatý finančně ani materiálně, ale byl bohatý v soužení, urážkách a pronásledování. Bible říká, že i tyto nepříjemné věci mohou být pro nás požehnáním. Křesťanství z katakomb bylo určitě silnější a radostnější než křesťanství z velkých katedrál, které brzy vznikaly.
List do Smyrny prorocky ukazuje rané církvi, to co se má stát: projde utrpením a pronásledováním. Vězení byla zkouška pro mnohé, zda stojí za Bohem nebo ne. Jsme na něco takového připraveni dnes i my? Svoboda je sice příjemnější, ale také ukáže, zda za Kristem jdeme naplno nebo ne.
II. Jak se stát bohatou církví? Jak se Smyrna stala bohatou církví?
  • Skrze dávání lidí? Ne!
  • Skrze dotace od státu ? Ne!
  • Skrze ohromné dědictví? Ne!
  • Skrze programy a investiční plány? Ne!
  • Skrze zdravý vztah s jejím Pánem? Ano!
Jediný, kdo může dát církvi opravdové bohatství je Pán Ježíš. Proto musíme říci, že neexistuje chudá církev. Každé shromáždění, které má Pána Ježíše a hodnoty, které vložil on do těch, kteří jsou spaseni, je církev, která má co nabídnout. Duchovní obnova má jádro v Kristu. Abychom zůstali duchovně bohatí, apoštol Pavel nám říká: „Přijali jste Krista jako svého Pána. Zůstaňte s ním v živém spojení. Zapusťte do něj kořeny, na něm budujte celý svůj život. Držte se pevně toho, co jste od něj přijali. A stále znovu za vše děkujte Bohu.“ Kol 2:6-7 (SNC)
Bůh nechce, abychom žili v duchovní chudobě. Protože tam, kde je Kristus, tam je život. Ve světle takového sboru který byl rozdrcen, aby vydal svou duchovní vůni, jak vypadáme my? Jaký obraz našeho duchovního života by to byl, kdyby se namaloval? Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá? (Ž 1). Sbor nemůže být jiný než jsme my. Jinými slovy nejde změnit sbor aniž jsem se změnil já sám. Bůh vložil do nás bohatství v nejrůznější formě obdarování, schopnosti a velkého potenciálu. Nenechme to rezavět.
Jak se stát bohatou církvi? Tím že si ukládáme poklady v nebi. Bohatou církví se staneme, když jako Smyrna šíříme kolem sebe vůni Kristovu navzdory soužení a zkouškám. Smyrna znamená „myrhu“ což je vůně. Ve Starém Zákoně se myrha používala jako vzácný balzám (Ex 30:23). Když se Kristus narodil, mudrci mu donesli zlato jako králi, kadidlo, které se přinášelo božstvům (to bylo důkazem, že mudrci uznali božství Ježíše Krista a myrhu nebo Smyrnu - symbol utrpení a lidství Ježíše Krista. Když Kristus zemřel, Josef zabalil Ježíšovo tělo do myrhy, protože byl „zvyklý na utrpení“. Až přijde znovu Kristus, aby panoval, myrha se mu už nosit nebude. Protože už nebude trpět (Iz 66). Apoštol Pavel říká, že vše odevzdal svému Bohu. Jeho život sloužil jako „oběť Bohu“ (2Tim 4:6), a vůně odevzdání se Bohu se šířila až do císařova domu. Duchovní obnova pro náš sbor je ta, aby si každý z nás uvědomil, že naše hlavní poslání v životě je šířit vůni Ježíše Krista. Nedělejme si starosti s tím, co neumíme vysvětlit a říct, naše skutky mluví daleko více než slova. 2
2 Kor 2:14-15 "Budiž vzdán dík Bohu, který nás stále vodí v triumfálním průvodu Kristově a všude skrze nás šíří vůni svého poznání. Jsme totiž jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu; ta vůně proniká k těm, kteří docházejí spásy, i k těm, kteří spějí k zahynutí.“
I dnes Bůh hledá lidi, kteří věrně šíři vůni Jeho poznání a jsou balzámem pro zraněné duše. Tato služba nám byla dána od Vítěze ze Smyrny.