Velkorysý rozchod Abrama s Lotem.

„Zdalipak není před tebou celá země? Odděl se prosím ode mne. Dáš-li se nalevo, já se dám napravo. Dáš-li se ty napravo, já se dám nalevo." 1Moj 13: 9

 

Zatímco předchozí události v Egyptě byly způsobeny nedostatkem, následující událost, v Gn 13, je způsobena hojností: stáda Lota i Abrama jsou tak velká, že nemohou být na jednom místě. Bohatství může být požehnáním, pokud je služebníkem nebo se může stát zlořečením, pokud je naším pánem. Abram a Lot jsou právě příklady této pravdy, která platí dodnes. Bohatství ale dodnes přináší rozdělení a rozchody v rodinách, mezi přáteli, ve společnosti a mezi národy.

Gen 13:7 Tehdy v zemi sídlili Kennaci a Perizejci. Konflikt mezi Abramem a Lotem už se dostal na veřejnost. Raději než aby se konflikty hodně dlouho táhly, vidíme, že Abram jedná moudře a chce to vyřešit pokojnou cestou. Pro Abrahama jsou dobré vztahy s Lotem důležitější, než aby vyřešil spor svých a jeho pastýřů. Někdy kvůli zachování dobrých vztahů a pokoje musí přijít rozchod a rozdělení.

Pohled na bohatství a blahobyt Egypta pravděpodobně udělal na Lota dojem. Právě nyní, kdy se měl rozhodnout, udělal to na základě toho, co viděl. Ukáže se, že Lotovi uvízl v srdci pohled na egyptský blahobyt natolik, že to ovlivní i jeho rozhodnutí pro pobyt v kraji sodomském, který byl „jako země egyptská“. Jenže Lot si vybral zřejmě špatný směr - východ. Ať už Kain nebo lidé, kteří táhli na východ, šli směrem, který znamená pryč od Hospodina. Pohyb na východ je v Genesis až dosud spojen se hříchem. Abram dává na výběr Lotovi nejenom proto, že je velkorysý, ale jedná tak proto, že ho egyptský pobyt důkladně poučil. Vyzkoušená víra mu otevřela oči pro pravé hodnoty života. On už ví, že je-li Bůh s ním, je i to nejnepříznivější prostředí lepší než největší přepych bez Boha. Pamatujme si toto: „Ne vše co vypadá jako zahrada Hospodinova je EDEN.“ Když se vydáme na východ, což je cesta pryč od Hospodina, tak nás nic dobrého nečeká. Zatímco Lot si vybírá území, které má být zničeno Bohem, Abram je ujištěn, že jeho dědictví bude trvat navždy.

Př 9:12 „Jsi-li moudrý, k svému prospěchu jsi moudrý, jsi-li posměvač, sám na to doplatíš.“

N. Lica