III. NeodporujTe Duchu svatémU

NBK  "Tvrdošíjní a neobřezaného srdce i uší, vy stále jen vzdorujete Duchu Svatému - jak vaši otcové, tak i vy!“ Sk 7:51

Toto varování řekl Štěpán při svém proslovu před veleradou, ale zasluhuje si pozornost nás všech.

Bůh člověku dovolil, aby se Duchu Božímu bránil. Člověk muže říci Pánu Bohu: Ne!, protože Bůh nikdy neomezuje naší svobodnou vůli. To je nesmírná zodpovědnost. Duch svatý neobejde naší vůli.

Odpor k Duchu svatém můžeme mít i my dnes. Kolik křesťanů slyší tolik kázání a vyučování, a přesto jejich srdce i mysl je zatvrzená. Jejich uši jsou zablokované. Nemohou přijmout Boží poselství, protože by museli změnit svůj život. Něž taková změna, raději k své vlastní škodě, nadále v sobě drží nevraživost a hořkost, zlobu a neochotu poddat se Duchu svatému. To, co je vidět jako špička ledovce je duchovní nedbalost, rezignace, kritický a odmítavý postoj k druhým.

Nezarmucujme jej, neuhašujme ho a nevzdorujme mu svými slovy, postoji a jednáními. Ale nechme se stále naplnit jeho čerstvou silou, moudrostí, radostí, vděčností a vytrvalostí.