Světlo Vánoc

Matouš 4:15-16 nám říká, že Ježíš Kristus je naplnění tohoto proroctví. " aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka Izaiáše: 15  `Země Zabulón a Neftalím, směrem k moři za Jordánem, Galilea pohanů -  lid bydlící v temnotách uvidí veliké světlo; světlo vzejde těm, kdo seděli v krajině stínu smrti

Lid bydlící v temnotách - to je stav člověka bez Boha. To je stav lidí bez světla - život v temnotě. O jakou temnotu jde? Je tu temnota hříchů, temnota lidských selhání a temnota smrti. Všimněte si, že Bible neříká: lidé, kteří se dostali do temnot, nebo lidé, kteří jsou někdy v temnotách. Bible říká „lid bydlící v temnotách.“ Tímto ukazuje na styl života, na danou situaci a kondici člověka. Už pro malé dítě je tma nepříjemná. Naše dcera nerada usínala ve tmě. Poslední slova, která nám každý večer říká jsou: „nezavři!“ Chce alespoň slabý proužek světla pootevřených dveří z chodby, který by trochu pronikl do jejího pokojíčku. Chce vidět malou naději světla.

Světlo Vánoc přináší naději do našich životů i smrti. To dokáže jenom Bůh, který je světlo. Žalmy 139:12 o něm říká: Žádná tma pro tebe není temná: noc jako den svítí, temnota je jako světlo.