Největší zpráva

Zpráva že se Ježíš narodil, je větší zpráva, než když člověk přistál na měsíci. O vánocích Bůh přistál u nás na Zemi. On tímto rozdělil dějiny na: před Kristem a po Kristu. Kdykoliv píšete datum, jaký je váš referenční bod? Ježíš Kristus. Dva tisíce let – od koho? Ne od Alexandra velikého, ani od Císaře Augusta, ani od Sokrata, ani od Buddny, ani od Mohameda. Když píšeš datum, píšeš kolik roků je od Ježíšova narození v Betlémě. To byla událost, o které anděl řekl: „že to je veliká radost určená pro všechen lid.“

Jedna z úžasných věcí je, že světlo vánoc bylo předpovězeno několik století před tím, než ve skutečností přišlo. Prorok Izajáš, který žil 800 let před Kristem mluví o světle, které jednou rozsvítí temnotu naší planety. Rozsvítí temnotu lidských životů. Přináší naději těm, kdo jsou smutní, přináší pokoj neklidným a radu bezradným. Izajáš 9:1,5,6 Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo. I Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno: "Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje."  Jeho vladařství se rozšíří a pokoj bez konce spočine na trůně Davidově a na jeho království. Upevní a podepře je právem a spravedlností od toho času až navěky. Horlivost Hospodina zástupů to učiní.