Abramova spravedlnost z víry.

„Abram Hospodinovi uvěřil a on mu to připočetl jako spravedlnost.“ 1Moj 15: 6

 

Četli jsme o Abramových omylech a poznali jsme, že to byl jenom člověk. Jak ho Bůh nazval spravedlivým? Abram věřil Bohu a spoléhal na něho. Před Bohem byl spravedlivý pro svou víru a ne proto, že by byl dokonalý. Abram Hospodinu uvěřil a dal mu za pravdu. Víra není stav, ani jednou provždy získaná lidská vlastnost. Je to zápas o nové vidění a poznání, kde člověk vždy znovu musí riskovat, vzdát se všech svých opor a spoléhat se jen na Boží věrnost. Jedině taková víra činí spravedlivým. Spravedlnost tady musíme chápat nikoli jako osobní vlastnost, nýbrž jako správný vztah k Bohu a k Božím záměrům. Abram takový vztah k Bohu měl. Uctíval Boha uprostřed bezbožného světa. Důvěřoval Bohu a jeho vůli. Poslechl, i když plně nepochopil, šel i když všechny detaily neznal. Opustil rodiště, zemi a svou rodinu, i když neznal budoucnost. A věřil, že Bůh své slovo dodrží, i když musel zápasit a měl své pochybnosti. Přesto byl Abram, později nazván Božím přítelem (Jk 2:23). Jestliže se něco můžeme od Abrama naučit, tak je to právě toto: mít přátelský vztah s Bohem. Nestalo se to přes noc. Abram to ale nevzdal, znovu povstal, i když ne vždy jeho rozhodnutí bylo moudré. V srdci se však spoléhal na Boha, ne na svůj majetek. Totéž platí i pro nás. Chceme mít stejnou víru jako Abram? Pak Písmo v Gal 3:7 říká: „Pochopte tedy, že syny Abrahamovými jsou lidé víry.“ Není jiná cesta líbit se Bohu a dosáhnout jeho přízně, než skrze víru. Musíme především věřit Bohu, a také o nás bude platit to, co platilo o Abramovi. A to je také jediný způsob, jak lze získat spasení: „Uvěřte, že Bůh pro vás udělal něco, co je pro vaši spásu dostatečné. Že totiž Kristus za vás zemřel a také vstal z mrtvých.“ Bůh vás prohlásí za spravedlivého pro pouhé přijetí Krista.

Když se rozhodneš chodit s Ježíšem, s Tím, který nás nazývá „přáteli“, cesta bude někdy těžká, ale Jeho přátelství tě nikdy nezklame.

Gal 4:31 „A proto, bratří, nejsme syny otrokyně, nýbrž ženy svobodné. Gal 5:1 Tu svobodu nám vydobyl Kristus.“

N. Lica