Abramovo budování oltářů a vzývání Hospodina.

„Hnul se tedy Abram se stany, přišel a usadil se při božišti Mamre, které je u Chebrónu. I tam vybudoval Hospodinu oltář.“ 1Moj 13: 18

 

Jít podle plánu, který jsi nevymyslel, na místo, které vidíš jen ve své mysli, ale nedokážeš to vysvětlit, tomu se říká „chodit vírou“. Abram chodil vírou v zemi, která byla plná kenanského náboženství.

On se nemohl podívat do Písma, aby tam našel vedení, ani v okolí nebyli žádní proroci, kteří by řekli: „Tak praví Pán.“ Pochopit to správně, bylo klíčové. To nás přivádí k úsudku, že Abram si vybudoval vztah s Pánem a veřejně dával najevo svojí zbožnost a víru. Prošel zemi křížem krážem a usadil se u Chebrónu. Tam vybudoval oltář Hospodinu jako vyznání a přiznání se k tomu, který jej vede, a dává mu zaslíbení. Jeho oltáře však nebyly magické a kultické předměty k získání přízně božstva, jak tomu bylo u kenaanců. Pro Abrama to bylo skutečné znamení toho Hospodina, který tu viditelně prohlašuje nárok na zemi a lidi.

Zaslíbení Boží se má uskutečnit skrze toho, který ztrácí předpoklady k založení rodu, a na místě, které nedává žádné záruky zajištěného života. Proto Abramovo počínání v stavění oltářů je velmi vyznavačské, v lokalitě pohanského zaměření, kde vyhlašuje panství Hospodinovo. Chebrón je místem, jenž pro svou posvátnou tradici, bylo přitažlivé ve všech obdobích v dějinách. Tady začíná chebronská tradice, která bude hrát významnou úlohu za exodu (Nu 13:22) a za Davida (2S 2:1).

Abram neevangelizuje v tom smyslu, že by okolním národům vychvaloval Hospodina a přesvědčoval je, že jedině na straně Hospodina je všechno dobro. On prostě věří a to je jeho svědectví. Je důležité čemu věříme a jaké svědectví podáváme lidem kolem nás. Někdo napsal: „Nic nedělá církvi reklamu tolik jako proměněné životy.“ My jsme páté evangelium, které lidé čtou. Zanechme i my jako Abram po sobě znamení toho, že máme vztah s Bohem a patříme jemu.

„i když se někteří z nich vzpírají Božímu slovu, můžete je beze slov získat svým jednáním“ 1P 3:1.

N. Lica (Karlovy Vary)