Proměnění na hoře -Marek 9:1-13

Ježíš byl proměněn. Tam je užito řecké slovo: metamorfo, což ukazuje na velkou proměnu která tam nastala..Odtud máme slovo metamorfóza což znamená: proměňovat, transformovat, změnit (do jiné podoby). Metamorfoza je ve slovníku definována jako biologický proces proměny rostlin a živočichů. Obvykle tento proces vyžaduje určitý čas, tady tento proces proměny nastal najednou. Jeho šat byl zářivě bílý. V těchto chvílích měl úzký kruh učedníků možnost vidět svého Pána takového, jaký doopravdy je, v Jeho slávě, kterou měl u Boha dříve než byl svět. Jeho tělo zářilo světlem protože byl Bůh.

Na té hoře nešlo o nějakou iluzi, sen nebo představu učedníků. Byla to skutečnost čeho byli svědky a reflexe toho který přebývá v nepřístupném světle. Zjevně je vidět, že Bůh dovolil zazářit Ježíšovu tělu a šatu jen natolik, nakolik to byli učedníci schopni unést. Zjevil jen tolik slávy, kolik člověk může snést.

Záměrem této události, u které byl přítomný úzký kruh učedníků bylo utvrdit božství Ježíše Krista a v tom, že on je ten zaslíbený Mesiáš.

Proměnění Ježíšovo může posílit ve víře také nás v tom, že jednou také budeme proměnění. Pavel říká“ Hle, odhalím vám tajemství: Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni, naráz, v okamžiku, až se naposled ozve polnice. Až zazní, mrtví budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti a my živí proměněni (1 Kor 15,52)

Abys jednou mohl být proměněn musíš se nechávat neustále tady na zemi Bohem duchovně proměňovat.

Poslušnost vůči Pánu Ježíši je to co Bůh od nás dnes také žádá. Když jeho slova posloucháme to znamená podle toho žijeme, jsme potom neustále proměňováni ke slávě našeho Pána Ježíše Krista.