Rukopis našeho života

Matouš 5:16 Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.“ Naše dobré skutky je naše světlo.

Někteří lidé věří, že rukopis každého člověka dokáže odhalit charakter. Grafologové, odbornici na zkoumaní rukopisu, zkoumají sklon písma, způsob psaní ale třeba i detaily jako to, zda je „t“ přeškrtnuté či nikoliv, nebo jakým způsobem je napsána tečka nad „i“. Na základě podrobné analýzy pak grafolog stanoví základní rysy lidského charakteru. Náš rukopis tedy podle grafologů odhaluje, zda jsme uzavření či spíše extrovertní, zda jsme konzervativní nebo naopak výstřední.

Ačkoliv se proti této metodě dá mnohé namítat, připomíná mi slova apoštola Pavla ve 2 K 3:2Naším doporučujícím listem jste vy sami; je napsán na našem srdci, všichni jej znají a mohou číst.“ Jinými slovy Pavel zde říká, že my křesťane jsme „dopisy“ které všichni „znají a mohou číst.“ Způsob, jakým tyto listy ve svém životě píšeme, říkají mnohé o tom, jací skutečně jsme.

Snažíme-li se zalíbit Pánu Ježíši, rukopis našeho života bude vyzařovat lásku k bližním a citlivost k jejich potřebám. Je-li třeba, nebudeme váhat projevit vůli a vystoupíme na obhajobu spravedlnosti. Každý den se budeme snažit podřídit své jednání svému nebeskému otci. Ať váš rukopis není škrabopis ale krasopis. To jsou vaše dobré skutky, slova, vnitřní kladné postoje a dobré jednání, které ukazují druhým světlo Boží lásky.