Blahoslavenství pro vítězný život

6. Blahoslavený, který se drží proroctví této knihy.

Zjevení 22:7  Hle, přijdu brzo. Blaze tomu, kdo se drží proroctví této knihy."

Zaslíbení čtenářům ovšem předpokládá, že budou rozumět knize natolik, aby mohli věci, které z ní pochopí, uvést v život. Zjevení vlastně přináší totéž pozvání a totéž varování jako evangelia: abychom vstoupili do Božího království, ovšem též abychom spočetli náklady a přijali vše, co patří k tornu, že následujeme Ukřižovaného. Toto blahoslavenství říká také, že Zjevení je proroctví. Prvořadý účel proroctví není poskytnout takové předpovědi budoucnosti, které teprve po svém naplnění osloví budoucí čtenáře a posílí autoritu Bible. (Jako by proroctví do té doby neměla co říci.) Prvořadým účelem je hovořit do aktuální přítomnosti - Bůh nám chce něco říct. Proroctví uvádí Boží pohled a Boží perspektivu do naší situace; nemusí se to vždy týkat budoucnosti. Prorok není věštec nebo futurolog, je to spíše Boží mluvčí. Proroctví je vždy Boží slovo, a zjevení jeho vůle pro nás.

Kdo tedy je blahoslavený? Podobnou odpověď dal Pán Ježíš u Lukáše 11:27-28."Blaze té, která tě zrodila a odkojila!" Ale on řekl: "Blaze těm, kteří slyší slovo Boží a zachovávají je."