Blahoslavenství pro vítězný život

5. Blahoslavení, kteří mají podíl na prvním vzkříšení.

Zjevení 20:6 Blahoslavený a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení! Nad těmi druhá smrt nemá moci, nýbrž

Bůh a Kristus je učiní svými kněžími a budou s ním kralovat po tisíc let.“

Když toto bylo napsáno, mnoho křesťanů bylo zavražděno v době pronásledovaní císaře Dominiciana. Od té

doby mnoho dalších bylo zavražděno. Slova Zjevení ukazují že mnozí ještě budou. Ale Kristus chtěl ujistit své

následovníky, že pokud mu zůstanou věrní v čase zkoušky a smrti budou s ním na věky. Ano On nabízí

odměnu, která je daleko větší než nejtěžší momenty utrpení. Toto vše je ale spojeno a podmíněno tím -zda

máme podíl na prvním vzkříšení. Je více vzkříšení? Vzkříšení je základní učení evangelia (Daniel 12:2 Jan

5:25-29). Z těchto textů vyplývá, že jsou dvě vzkříšení. První je vzkříšení k životu věčnému pro ty, kteří činili

dobro, to je to o čem mluví Daniel. A potom existuje vzkříšení k soudu a odsouzení pro ty, kteří činili zlo(Mt

16:27,Sk 24:15). Proto šťastný ten, kdo má účast na prvním vzkříšení.