Příkladem člověka, který nastoupil do školy života byl Josef. Co se tam naučil? Pojďme se také učit spolu s ním a také od něho. Josef má vlastnosti, které by každý rodič chtěl pro své děti, a každý mládežník by měl v tom růst.

1. ODPOVĚDNOST- Josef byl zodpovědný člověk (37:1-5).

Prvních 5 veršů mluví o tom, že Josef pásal se svými bratry ovce. Josef byl nejen pastýř ale byl takovým strážcem svých bratrů.. Byl jejich pastýř , jak tomu nasvědčuje otcovo pověření. Je dohlížitelem nad svými bratry a zpravodajem otcovým. Josef šel tam, kam ho otec poslal a dohlížel na to, jak si vedou jeho bratři na pastvách. Oni byli nejstarší, staří mazáci, a Josef měl 17 let. On se určitě nepodílel na tom, co bylo v Šekemu, a zdá se, že jeho bratři po Šekemské tragedii, kterou způsobili, zatvrdili svá srdce. Násilí a zlo i ve formě hrách na počítači, s vámi něco udělá. Určitě z toho odpovědnost ve vašem životě neroste. Z toho se srdce zatvrdí, a roste v něm plevel jako: Hněv, závist, žárlivost, agrese a pomsta.

2. UPŘÍMNOST – Josef byl upřimný člověk. (37:5-11)

Josef vyprávěl své rodině sny které měl. Mohl to zatajit a ušetřit si bolesti a nenávisti od svých bratrů. Smyslem snů bylo poskytnout mu zjevení a víru pro jeho obtížnou budoucnost, nikoli zavdat mu příležitost vyvyšovat se nad bratry. On ale byl natolik upřimný, že jim řekl své sny a neuvědomil si, že oni si to mohou vykládat jako provokaci, což i udělali. Nedokázal v své naivitě pochopit jaké následky budou z toho, že jim vypráví sny, ve kterých on je hlavní hrdina a ostatní jsou roztleskávačky.

Na ně to už bylo příliš, aby něco takového slyšeli. Proto reakce byla nenávist. Josef se mohl zastavit a další sen nevyprávět, ale on byl upřimný a řekl jim slovo, které měl na srdci.

Je nebezpečné své vize, cíle říci lidem zvláště takové, ve kterých oni skončí fiaskem a ty jsi jedničkář. Josef se později naučil vedle upřímnosti přidat i moudrost a důvtip.

 

3. POSLUŠNOST- Josef byl poslušný (37:12-18)

12 verš říká, že bratři odešli pást ovce v Šekemu. Jákob zpozorněl, jakmile slyšel Šekem, protože tam ho nic dobrého nepotkalo. A tak si zavolal Josefa, aby ho k nim poslal. Cožpak Jákob byl slepý, on nedomyslel jaké násilné a agresivní syny má? A poslat Josefa do Šekemu, tam na to místo nedávné tragedie to bylo možná příliš. Nicméně Josef na to řekl: „Tu jsem!“

Josef se mohl bránit a říci: „Tati neposílej mě k nim, jen zlé zprávy ti od nich přináším a už tak mě nenávidí a žárlí na mě. Oni jsou starší a silnější, copak myslíš že já mám nějaké slovo mezi nimi? A ještě v Šekemu? Tati, oni to přežijí, neposílej mě k nim! Oni mě nenávidí!“ Nebylo moudré poslat Josefa za žárlivými bratry, ale je možné, že dokázali zatím svou nenávist před otcem důkladně maskovat a přetvařovat se.

4. ZKOUŠKA - Josef byl zkoušen (37:18-30)

A tady se děje něco hrozného. Nasbíraný hněv, nenávist a žárlivost eskalují. Když necháme v srdci tyto věci růst, což oni nechali najednou řekli: „Mistr snů přichází, pojďte, zabijeme ho!“ A tak skoro jako bychom slyšeli slova velerady, připravující ukřížovaní Ježíšovo.

Josef je ve zkoušce. Jestliže Josef chodil do školky a sem tam slyšel nějakou poznámku a ošklivý pohled, teď nastupuje do školy. Nastupuje do školy života. Je zkoušen a pozná na tvrdo bezbožný charakter svých bratrů. Skrývaná závist nakonec propukla v otevřenou zuřivost a zaslepila je takže ztratili soudnost. Jeho sny je tak dráždili, že ho vzali a hodili do cisterny, pak se posadili, aby jedli chléb. Cisterna byla hluboká prostorná nádrž, hruškovitého tvaru, vyhloubená v zemi nebo vytesána ve skále. Sloužila k zachycení vody v době dešťů pro dobu sucha.

Josefův vstup do školy by drsný, šokující a nečekaný. Vám přesto přejeme dobrý vstup do školního roku a také si uvědomte, že zároveň jste v Boží škole. Učíme se růst duchovně, poznávat Pána a konat jeho vůli. Josef svým životem je prototypem Pána Ježíše. Ukázal na něho. Pán také byl poslaný ke svým bratřím, kteří ho nenáviděli, prodali a poslali na smrt. Kristus byl zodpovědný a splnil úkol, který od Boha dostal v té Boží škole Kristus byl v každém ohledu zkoušen jako my, avšak zůstal bez hříchu.