Genesis 13 je velmi bohatá kapitola. Vidím zde témata jako: bohatství, konflikt v rodině, jak řešit problémy, jak dělat moudrá rozhodnutí, rozchod a oddělení, důvěra a Boží vůle. To vše se tady prolíná a vytváří zajímavý příběh plný moudrosti a ponaučení pro nás dnes. Vždyť stejné problémy často řešíme i my ve svém životě, v rodině a někdy i ve sboru. A tak se ptáme: jak přežít rozchod? Proč mezi bratry jsou konflikty? Proč nemohou dále být spolu?

Za času Abrama mohli pastevci získat velké bohatství. Abram byl pastevec. Měl nejenom hodně peněz, ale i velká stáda dobytka.

S Abramem byl také jeho synovec Lot a vypadá, že i on měl toho více než dost. Podle 6. verše čteme: „země jim však nevynášela tolik, aby mohli sídlit pospolu, a jejich jmění bylo tak značné, že nemohli sídlit pohromadě.“ Bohatství, chcete nechcete rozděluje.

Po jejich návratu nastal problém, který sedmý verš popisuje: „Proto došlo k rozepři mezi pastýři stáda Abrahamova a pastýři stáda Lotova“.

Raději než aby se konflikty hodně dlouho táhly, vidíme že Abram jedná moudře a chce to vyřešit pokojnou cestou. Pro Abrahama dobré vztahy s Lotem jsou důležitější, než aby vyřešil spor svých a jeho pastýřům. Někdy rozchod a rozdělení kvůli zachování dobrých vztahů a pokoje musí přijít.

V 9.verši Abram prosí Lota, aby se od něho oddělil a dá mu přednost výběru. „Zdalipak není před tebou celá země? Odděl se prosím ode mne. Dáš-li se nalevo, já se dám napravo. Dáš-li se ty napravo, já se dám nalevo.“

Myslíte, že tento pobyt v Egyptě Lota ovlivnil ? Pohled na bohatství, na blahobyt Egypta pravděpodobně nenechal Lota lhostejného. Právě nyní, kdy se měl rozhodnout, udělal to na základě toho, co viděl.

Ukáže se, že Lotovi uvízl v srdci pohled na egyptský blahobyt natolik, že to ovlivní i jeho rozhodnutí pro pobyt v kraji sodomském, který byl „jako země egyptská“.

„Lot se rozhlédl a spatřil celý okrsek Jordánu směrem k Sóaru, že je celý zavlažován, že je jako zahrada Hospodinova, jako země egyptská. Proto si Lot vybral celý okrsek Jordánu a odtáhl na východ. Tak se od sebe oddělili.“ 13,10

Lot byl postaven před volbu a vybral si to, co na první pohled vypadalo dobře, úspěšně a velmi slibně. I Eva když se dívala na zakázané ovoce neviděla nic jiného než Lot. Lot si vybral území východně od Abrama (a - Gn 3,24; 4,16; 11,2) a že na území Izraele musí lidé čekat na vodu shůry (je to hornatá krajina), kdežto sousední Egypt i Zajordání jsou nížiny zavlažované "zdola" řekami, tedy nemusí věřit Bohu, že se o ně postará.

Lotovo rozhodnutí vypadá jako vypočítavá bezohlednost vůči Abramovi. Možná, že Lot jako mladší považoval za své právo vybrat si lepší možnost. V každém případě však s tím , co vidí jako nesmírně žádoucí spoluzaznívá budoucí soud: „To bylo předtím, než Hospodin zničil Sodomu a Gomoru“ 13,10.

Jak vidíme je možné chodit s Abrahamem a nemít jeho víru. Lot není vnímavý k souvislosti mravní, sociální a politické. Je necitlivý, protože nemá Abrahamovu víru. Každý ho opije rohlíkem blahobytu. Stačí mu, co vidí. A přece by mu mělo být jasné, že pro „zlý a hříšný“ život Sodomců musí přijít soud.

Lot se postupně přibližuje Egyptu, který mu přece v srdci zůstal.

Lotův příběh se děje mezi námi pokaždé, když si vybereme jiný směr než Boží vůli, zvolíme si cestu podle toho, co vidíme, podle toho, kolik se dá vydělat a pod. Pokaždé ale, když nebereme v potaz i duchovní a mravní souvislosti, doplatíme na to. Výběrem cesty si vybíráme i cíl a to si neuvědomujeme, dojde nám to jen když musíme vystoupit na konečné zastávce a uvidíme, kam jsme se vlastně dostali. Ale to byl ten, cíl ke kterému jsme směřovali celou dobu.

13.12-13 „ Lot se usadil v městech toho okrsku a stanoval až u Sodomy. Sodomští muži však byli před Hospodinem velice zlí a hříšní.

Sázením stromu na zahradě si vybíráme automaticky i ovoce, které chceme jednou jíst. Pokud nechceme na zahradě mít švestku tak, ji tam nedejme.

Zatímco Lot si vybírá území, které má být zničeno Bohem, Abram je ujištěn, že jeho dědictví bude trvat navždy.