ATM 2015 -  KV, 7.1.2015

 

Letošní název Aliančního týdne modliteb

 

„Hospodin dá vyrůst spravedlnosti“ nám připomíná,

 

že Bůh sám je Bohem, který bere spravedlnost vážně a je

 

Bohem spravedlnosti.

 

S tím souvisí justice, policie, právo, soud a témata, která nás možná trochu

 

probudí,

 

jak konkrétně se dotýkají života společnosti, ve které také i my žijeme.

 

Proto nás v tomto smyslu nepřekvapí dnešní téma:

 

My a nevyřešená vražda.

 

S tímto souvisí věci, které z kazatelny často neslyšíme a nekážeme o nich.

 

Kdopak se těší na téma:  My a nevyřešená vražda?

 

Chceme se spíše od toho držet dál, ne to mít na stole a o tom mluvit.

 

Přesto budeme o tom mluvit, především proto, že Boží slovo o tom mluví.

 

Nevím, jestli vám vadí nevyřešené zločiny. Pro někoho jsou to možná jen čísla v policejních statistikách, ale pro oběti trestných činů je to připomínka,

že spravedlnosti nebylo učiněno zadost, že pachateli jeho čin prošel a

možná, co je nejhorší, mnoho poškozených zůstává s pocitem beznaděje a vědomí, že už je to každému jedno.

V Dt 21,1-9 najdeme velmi zvláštní nařízení, které se týkalo nevyřešených vražd. Když se našla mrtvola na poli a nezjistilo se, kdo dotyčného člověka zabil, starší a soudci museli odměřit vzdálenost k nejbližší vesnici nebo městu. Starší toho města pak museli obětovat jalovici. Zdá se, že jde o akt zástupné popravy vraha zabitím (popravou) dobytčete na znamení, že smrt musí být potrestána smrtí. Omýt si nad ní ruce a vyznat: "Naše ruce tuto krev neprolily a naše oči nic neviděly. Hospodine, zprosť viny svůj izraelský lid, který jsi vykoupil, a nestíhej nevinně prolitou krev uprostřed svého izraelského lidu." Teprve pak byli před Hospodinem zproštěni viny za nevinně prolitou krev. I když není vrah vypátrán, musí být vykonán trest a zjednána spravedlnost aspoň zástupně na obětním zvířeti. Modlitba uzavírající obřad není určena duchu zemřelého nebo nějakému bohu podsvětí jako v pohanstvu, nýbrž Hospodinu.

Je fascinující vidět SZ společnost, která nemohla nechat vraždu jen tak být, protože vražda člověka znamenala znesvěcení obrazu Božího. Rituálním očištěním komunity bylo třeba vyjádřit, jakou posvátnost má lidský život.

Zločin se týkal komunity a komunita ve SZ byla vždy velmi blízko také výkonu práva. Tresty a rozsudky se neděly někde za zavřenými dveřmi a komunita se často musela podílet také na výkonu trestu, protože trest byl vždy také didaktickou a mravní komunikací. Když je zločinec potrestán, má trest vypovědět také něco o povaze zločinu a tedy umožnit reflexi a posílení morálních hodnot ve společenství. Trest je svým způsobem ve SZ vždy zamýšlen jako lekce pro všechny, nejen pro pachatele. Kazatel 8:11: „Poněvadž nad zločinem není hned vykonání rozsudek, tíhne srdce lidských synů k páchání zla“.

Co tedy, my a nevyřešená vražda? Je to o spravedlnosti, o nalezení pravdy. Je to také volání Božího lidu k tomu, aby se přimlouval více za spravedlnost v justici, u policie a všech úřadech, které mají moc nalézt pravdu, potrestat viníky a konat spravedlnost.

My a nevyřešená vražda, nám připomíná, že jsme na území nepřítele, který pravdu schovává, tají, potopí, zamlčí a nenávidí. Vždyť je otec lži. Je to zloděj, a ničitel Božího stvoření. On je ten cizí, lupič, zloděj a vlk, který od začátku až do dnes dělá stále tři věci: přichází aby kradl, zabíjel a ničil (Jan 10). On je ten, který deformuje v lidech Boží obraz, znetvoří vše dobré, co Bůh stvořil a dotýká se největšího daru, který člověk dostal a to je život. A důsledky: mnoho utrpení, pláč, devastace, a zoufalství těch, kteří přišli o své nejbližších, kvůli opilému, zdrogovanému řidiči. Kvůli nepozornosti na silnici, ve vlaku nebo v letadle. Je to křik těch, kteří musí žít zbytek života nešťastně, v bolesti a zármutku, protože někdo psychicky narušený zabil jejich dítě ve škole, zastřelil nebo znásilnil. Je to křik, který jde až k Bohu, protože často pachatel a vrah běhá na svobodě a nebyl dopaden.

Kolik nespravedlnosti, násilí, vražd se děje dnes ve světě? Islámsky stát, konflikty na Ukrajině, v Sýrii a na blízkém vychodě – kolik křesťanů v Africe, v Koreji a jinde je pronásledovaných, vězněných a umučených.

Isa 59:4 Nikdo nevolá po spravedlnosti, nikdo se nezastává pravdy. Doufají v nicotu a šalebně mluví, plodí trápení a rodí ničemnosti.

Už rozumíme tomu, že se od nás něco žádá? Musíme tady slyšet Boží křik, a volání. Nemůžeme jinak odpovědět než modlitbou za růst Boží spravedlnosti. AŤ BOŽÍ SPRAVEDLNOST ROSTE, ať se koná v justici, u policie, u soudu na mezinárodní scéně, tam, kde je válka, tam kde jsou konflikty, kde je korupce a kde je utrpení. Ať Pravda Páně zvítězí a proměňuje lidi. Jen evangelium může náš svět změnit k lepšímu. A to je to co můžeme udělat pro změnu k lepšímu tohoto světa: být solí a světlem.

Bůh v pravý čas přemáhá zlo dobrem, nenávist láskou a smrt vzkříšením.

Prov 12:28 Na stezce spravedlnosti je život, tato cesta nesměřuje k smrti.

- Nick LIca