autor textu: Paul Cain

Je jeden dar, o který potřebujeme v současné době Boha prosit. Je to dar slz. Musíme se přiblížit k Bohu a nechat se Jím používat hlubším způsobem než doposud.Dar slz je víc než jen výsledek utrpení, která někdy zažíváme během života v tomto padlém světě. Dar slz pramení z bolesti a soucitu, které s lidmi prožívá Ježíš. On je náš Nejvyšší kněz a prožívá s námi bolesti a utrpení, kterými procházíme. Potřebujeme cítit k Americe (České republice, Slovensku, pozn. překl.) stejné věci, které k ní cítí On. Potřebujeme vnímat, co cítí k církvi. Potřebujeme prožívat, co On prožívá, když vidí, jak se dnes na Zemi šíří hřích a nepravost.Jestli máme vidět probuzení, potřebujeme mít slzy. Jestli nemáme slzy, je to tím, že jsou vyschlá a tvrdá naše srdce. Pane, dej nám slzy, abychom mohli spatřit probuzení!V šestém žalmu David říká: „Vyčerpán jsem nářkem, každé noci...“

Jak je to dlouho, co jsme ty nebo já proplakali celou noc? On dále říká: „...smáčím svou podušku pláčem, skrápím slzami své lože. Zrak mi slábne hořem.“ Považovali jste Ježíše Krista za muže zármutku? On není znám jako muž smíchu. On není znám jako muž lehkovážného žertování. On je znám jako muž soucitu.V této době na konci věků před návratem Ježíše Krista bude nezbytné, aby se církev ztotožnila nejen s Kristovým nebeským povoláním, ale i s Jeho cestami, jak toto povolání naplnit. Ježíš Kristus je muž lítosti a soucitu. Je privilegium mít účast na Kristových utrpeních - dokonce, pokud to je nutné, až do bodu smrti.Naše suché oči říkají, že máme tvrdé, vyschlé srdce - ale slzy dávají vědět, že srdce je měkké. Vidíte dnes někde slzy? Žalm 56,9 říká: „O mém vyhnanství si vedeš záznam. Ukládej si do měchu mé slzy. Což je ve svých záznamech nemáš?“

Věděli jste, že Bůh si vaše slzy schovává?Znám teology, kteří jsou vyprahlí jako poušť. Jakkoliv emotivní je jejich kázání, nikdy neuroní ani slzu. Jak chceš kázat evangelium - smrt Kristovu a vše co se odehrálo na kříži - bez slz? Jestli se díváš na Syna Božího bez slz, které tvůj duchovní zrak ochraňují, staneš se slepým. Je to ono, co se stalo tolika teologům? Zabývají se Božím slovem, ale nikdy nepláčou. Nikdy neobměkčili svá srdce. Nikdy se ve svých srdcích nevydali.Co když jsme všichni povoláni přijmout Jeho dar slz dříve, než On rozhodne, že nám bude moci dát dar probuzení? Usilovali byste v tom případě o ten dar? Hledali byste ten dar? Prosili byste úpěnlivě o ten dar? Jestli opravdu chcete probuzení, věřím, že to budete dělat.Dokud situace není beznadějná, nepláčeme. Slzy nám netečou, dokud to není opravdu zoufalé. Nemyslíte, že je již čas zkusit slzy? Již příliš dlouho jsme dělali v církvích opak. Pojďme zkusit slzy.Možná již máme příliš mnoho „know how“. Nyní je čas „know Who“: Muž soucitu. (know how - vědět jak, know Who - vědět Kdo - pozn. překl.) Vyzkoušejme slzy. Říkám vám, že nebude žádný věhlas a sklizeň, dokud nebudeme také veřejně plakat. (...there will be no public, reaping without some public weeping.) Ti, kdo mají celosvětově největší sklizeň, jsou ti, kdo nejvíc pláčou. (The gteatest reapers in the world are the greatest veepers.)Služba před koncem věků si zaslouží vše, co máme. A bude nás stát všechno. (Ministry in the last days is worth everything. It will cost everything.)

Jsi připraven zaplatit cenu více slz, více modliteb a více orodování? Modlím se hodně, ale mnoho neoroduji. Pokud to bude třeba, měl bych se přimlouvat dokud bych nevypustil duši. (...I need suplicate until I suffocate.) Potřebujeme modlitbu a úpěnlivé orodování. Potřebujeme se modlit tak, jako se modlil Ježíš, s úpěnlivým voláním a slzami.Kde jsou dnes slzy? To je otázka, kterou si musíme klást. Opravdu známe Boží srdce? „...vždyť ze srdce vychází život,“ říká Přísloví 4,23. Ne ze strategických setkání, ne z plánování, výborů, budovatelských výborů, misijních výborů, ne z malých slabých modlitebních setkání, ale z orodování a přímluvných modliteb s porodními bolestmi.Přeji si, aby má duše byla naplněna slzami a aby z mého nitra tekly proudy živých vod, proudy, které zalijí símě. Símě modliteb zmůže málo, dokud není pokropeno slzami, které mu dají vzrůst a připraví sklizeň.

Prosme Boha o dar slz. Očekávejme jej - prosme o něj a očekávejme jej. Domnívám se, že Pán říká: „Chci, aby má církev přešla od hodování a hraní si do půstu a modlitby.“ (...from feasting and playing to fasting and praying.) „Od smíchu k truchlení, a potom od pláče ke sklizni.“ (..from laughing to mourning and then from weeping to reaping.) Od pláče ke sklizni - vidíte, jaký pak bude výsledek? Musíme jít ale nejprve od smíchu k pláči. Párty již trvala dost dlouho, nyní je čas změny.

Ó, vzpomeňme jen na proroky, jako byl Jeremjáš - modlil se, aby se z jeho očí staly studnice slz! Modlitba, přímluvná modlitba je naší nejdůležitější prací. Kéž by sis to dobře zapamatoval: modlitba a úpěnlivé orodování je nejdůležitější práce křesťanů. Boží hnutí, které přichází, nebude charakteristické tím, že by lidé padali na záda a smáli se - ačkoliv i to někdy může být dobré. Přicházející Boží hnutí bude známé lidmi, kteří budou padat na tvář a budou plakat, plakat, plakat - a Bůh bude oslaven, když mu církev vzdá čest a slávu - a stane se Jeho slávou.

Pane, chceme hledat tvoji tvář. Prosíme tě, pomoz nám být zlomenými. Máme touhu po Kristově plnosti. Toužíme cítit věci, které On cítí. Toužíme být naplněni soucitem k ubohým, chudým, osamělým, hladovým a trpícím. Pane, dej nám milost prožívat tvoji lítost a soucit, zapřít sebe, vzít svůj kříž a následovat tě.