Podobenství o dělnícíh na vinici - Matouš 20:1-16

Boží odměna není podle toho, co člověk vidí, ale podle toho jak Bůh zná a chce. Naše oči jsou zlé protože jsme ze zlého světa. Proto, soudíme a rozsuzujeme z nedokonalého sobeckého stanoviska. Bůh je dobrý; On se stará a je plný milosrdenství a milosti. Proto, dává věčný život všem, kteří k němu přicházejí, bez ohledu na to, kdy přišli, při ranním volání nebo pří večerním volání. Bohu tedy nejde o rovnostářství všech ve všech oblastech, nýbrž o nabídku jeho dobroty. Ovšem, že je zde také vidět, že Bůh odmítá každý lidský nárok, každé očekávání na přednost.

Petr se Pána ptal: „Co tedy my budeme mít?“ A pán řekl toto podobenství, které ukazuje na odměnu těm, kteří jsou věrní ve službě Bohu.

"Tak budou poslední první a první poslední". (srov . Mat 19:30; Mat 20:16). Pamatujme, že učedníci potřebovali ujištění jejich záchrany po tomto výroku. Kristus jim dal ujištění a slíbil odměnu vládnutí s ním a žití s ním navždy. Ale Kristus chtěl, aby učedníci věděli, že nemohou soudit jiné, proto že nemohou s určitostí říci, co je uvnitř člověka na najisto. Oni nevěděli kdo bude vysoce odměněn a kdo nebude.

Například, kdo by řekl, že ochotní a horliví pracovníci, kteří ihned reagovali na Pánovo volání, budou bručivého a žárlivého ducha? To, co ti nespokojení vyjádřili jako výzvu zaměstnavatele k spravedlnosti, odhaluje nyní jako závist a tvrdost srdcí, jako nedostatek solidarity s těmi po­sledními. Aby ochránil své služebníky od souzení a preferencí mezi sebou, Kristus uzavře diskusi o věčném životě a záchraně varováním.

Poslední budou první; to je, mnoho z posledních (pozdě-příchozí) předčí nás pokud my nejsme vroucí a horliví ve službě Bohu. My možná jsme sloužili Kristu mnoho let před jinými; nicméně..

 • selhali jsme uctívat Krista denně tak shodně jako pozdější dělníci.

 • selhali jsme růst ve znalosti Krista tak horlivě jako pozdější dělníci.

 • selhali jsme studovat Písmo svaté a modlit se tolik jako pozdější dělníci.

 • selhali jsme používat naše dary tak poctivě jako pozdější dělníci.

 • selhali jsme svědčit tak směle jako později příchozí dělníci.

 • selhali jsme dávat všechno co jsme a máme tak ochotně a obětavě jako pozdější dělníci.

 • selhali jsme milovat tak trpělivě jako pozdější dělníci.

 • selhali jsme odpovídat tak laskavě jako později příchozí dělníci.

 • selhali jsme žít tak nesobecky jako později příchozí dělníci.

 • selhali jsme se chovat tak milujíc jako pozdější dělníci.

 • selhali jsme vytrvat tak trpělivě jako pozdější dělníci.

 • selhali jsme očekávat na příchod Krista tak nadějně jako pozdější dělníci.

Jaké poselství ma toto podobenství pro nás?

Proč jedná majitel vinice takto? jeho jednání zobrazuje Bo­ží dobrotu. Při svém hodnocení člověka chce dát život všem. A tak je nezaslouženě obdarovává a nikomu nenadržuje. Denár zobrazuje spasení které je dáno všem stejně a bez podmínkou a nezávisle na to kdy se člověk nechal najat na Boží vinici. Dává všem rovnoměrně spaseni a život věčný!

-Nick Lica, kazatel BJB