Upozornění: Tento článeček je pouze pro křesťany, kteří jsou znovuzrození a věří v autoritu  Bible.

Tímto článkem nechci nikoho soudit, nechci dráždit k nenávisti vůči lidem, kteří nemají biblické poznání a mají všude na těle tetování.  Tento článek je určen pouze křesťanům k rozšíření jejich poznání a utvrzení v pravdě Bible.  Ano, zní to hodně tvrdě,  prostě uvědomte si, že na Pána Boha neuděláme dojem svým tetováním i kdyby se jednalo o křesťanské symboly. Bůh o ně nestojí a nepřeje si, abychom to na sobě měli.  Jeho symboly  si  máme připomenout jinak, ne v tetování.  Tak proto prosím, neoznačte mě za fanatika, opravdu nejsem a nechci nikoho provokovat a popouzet  k fanatismu, k nenávisti vůči nevěrcům  a nic podobného. Spíše naopak vnímám, že  k pravdě máme přijít pokorně, uznat ji, a přijmout fakt, že ji má pouze Bůh. On je držitelem pravdy, a my ji přijímáme a podřizujeme své životy Jemu. A také  prosim je potřeba si  uvědomit tuto pravdu z Bible: "Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost". Jakub 4:6

Tak záleží pouze na vás, na jaké straně chcete být.  Chcete být na straně těch, kteří se posmívají a pohrdají?....Tedy na straně pyšných? Tak prosim! Nenutím vás k pokoře. Ale vězte že pýcha předchází pád. Bible varuje a říká:  "Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.8  Kdo zasévá pro své sobectví, sklidí zánik, kdo však zasévá pro Ducha, sklidí život věčný." Galatským 6:7

 


 

Existuje něco jako "křesťanské tetování"? Co o tom Bible říká nám křesťanům?  Je mu to jedno, mlčí nebo  vyjádřil Bůh svou vůli v této oblasti? Není to otázka názoru?

 

Možná jste nevěděli, že jsou v Bibli tyto verše a podívejte se i na jejich kontexty:

 

  • Leviticus 19:28 Nebudete svá těla zjizvovat pro mrtvého ani si dělat nějaké tetování. Já jsem Hospodin.
  • Leviticus 21:5 Kněží si nebudou vyholovat na hlavě lysinu ani zastřihovat okraj svého vousu ani své tělo zjizvovat.
  • 1 Královská 18:28 Oni volali co nejhlasitěji a zasazovali si podle svého obyčeje rány meči a oštěpy, až je polévala krev.
  • Jeremjáš 16:6 Velcí i malí v této zemi zemřou a nebudou pohřbeni. Nebude se nad nimi naříkat a nikdo si pro ně nebude dělat smuteční zářezy ani lysinu.
  • Jeremjáš 41:5 přišli muži ze Šekemu, Šíla a ze Samaří, bylo jich osmdesát, s ostříhanými vousy, s roztrženými rouchy a se smutečními zářezy. Měli s sebou obětní dar a kadidlo; chtěli to přinést do Hospodinova domu.
  • Jeremjáš 48:37 Na každé hlavě bude lysina, každá brada bude přistřižena, na všech rukou budou smuteční zářezy a na bedrech žíněné suknice.

 

Piersing a tetování nebylo nikdy součástí Božího lidu, ale pohanskou praxí a ošklivý zvyk, které Bůh zákazal svému lidu. Pokud o piersingu a tetování z jakéhokoliv  důvodů (a jsi křesťanem) uvažuješ, polož si tuto otázku:

 

Může Bůh být oslaven skrze něco, co je považováno za pohanskou praktiku?

Skrze něco, co ON nenávidí nemůže nikdy být oslaven. Výmluva, že tetování může sloužit jako nástroj svědectví, je naprosto nebiblická. To co má svítit je naše světlo, ne naše tetování (Mat 5:16).

Tento svět potřebuje jasné světlo, ne abychom se spíš podobali tmě.

Pokud ne, tak kdo koho zachraňuje? Abychom získali lidi,  nemusíme praktikovat to co oni,  (nemusíme kouřit marihuanu, mít tetování všude atd.), vypadat jako oni, žít a praktikovat to co oni. To, co udělá nakonec rozdíl, přináší vliv, změnu, a  vysvobození, dává naději a nový život, není  naše "přizpůsobování" se světu, ale Boží slovo. Moc není  ve vnějších věcech, ale v evangeliu.

 

  • Římanům 1:16 Nestydím se za evangelium: je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale také pro Řeka.
  • Židům 4:12 Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce.

 

Ve SZ Boží lid měl zníčit pohanské oltáře, kůly a stromy a vše co s tím souviselo. Všechny nástroje, náčiní včetně zvyků a jejích okultních praktik.  Měli vyhladit jejích bůžky. Nemohli to použivat  v uctíváni Boha. Nedalo se "recyklovat"!!! Jinými slovy: nedá  se materiál použít pro výrobu lepšího světa.

 

Deuteronomium 12:1 Toto jsou nařízení a práva, která budete bedlivě dodržovat v zemi, kterou ti dal do vlastnictví Hospodin, Bůh tvých otců, po všechny dny, v nichž budete živi na zemi.
2  Úplně zničíte všechna místa, kde pronárody, jež si podrobíte, sloužily svým bohům na vysokých horách i na pahorcích a pod každým zeleným stromem.
3  Jejich oltáře zboříte, jejich posvátné sloupy roztříštíte, jejich posvátné kůly spálíte, tesané sochy jejich bohů pokácíte a jejich jméno z toho místa vyhladíte.
4  Pro Hospodina, svého Boha, nesmíte udělat nic takového
.

 

Kristus nepřišel recyklovat svět! Svět  se nedá recyklovat. Tak se o to  nepokoušejme ani my!  Svět (myslím myšleni tohoto světa cizí Bohu, hodnoty, priority a styl života) stojí proti Bohu a proto se nedá recyklovat. Kdo tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím. Ježíš přišel svým učením, životem a svou smrtí  změnit svět od základu.  Ne změna kabátu, ne přebarvení, ne kosmetická úprava, ale totální, radikální změna myšlení. To nastává, když podřizujeme své životy JEHO PRAVDÁM.
Tétování a piersing nemůžou být křesťanskými praktikami a nikdy nemůžou oslovat Boha,  protože to jsou  praktiky tohoto pohanského světa, který Boha nezná.

 

  • 1 Janův 2:15  Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není.
  • 1 Janův 2:17  A svět pomíjí i jeho chtivost; kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky.

To neznamená nenávidět lidi kteří jsou jiní, být fanatikem a pod. ...to je nezdravý extrém, který nepřináši dobro  společnosti.

 

Kristus přišel spasit, změnit myšleni, styl života lidi kteří neznají pravdu Božího slova. Světské praktiky,  jako tetování a piersing musí být viděné ve světle Jeho slova.

NL

Pokud chcete slyšet vyučování na toto téma tak kliknete na teot odkaz:

Co říká Bible o tétování a piersing?