D.L. Moody jednou řekl, "Bible nám nebyla daná, aby nám přidala znalosti, ale aby měnila naše životy."

 

Víte proč máme v Bibli tak mnoho životopisných příběhů? Apoštol Pavel řekl: "I toto jako vše v Písmu, bylo napsáno k našemu naučení, abychom získali vytrvalost a čerpali z toho povzbuzení a naději." (Řím 15:4, SNC) Bůh nám dal příklady z lidských životů ze třech důvodů:

 

Za prvé, byli nám dány pro naše poučení. V životě se lze učit dvojím způsobem: ze zkušeností druhých nebo z vlastních. V obou těchto oblastech potřebujeme být experti. Proč? Za prvé - život je krátký na to, aby ses naučil všechno z vlastních zkušeností. Za druhé sázka je příliš vysoká! Výhodou učení se ze zkušeností druhých je, že si ušetříme čas a mnoho trápení! Není třeba zdůrazňovat, že je zbytečné jít po cestě, kterou někdo před námi prozkoumal a zjistil, že nikam nevedla! Tím, že uplatníme dobré principy pro život ilustrované v životě biblických postav, můžeme se naučit jak správně žít a vyhnout se některým stejně závažným chybám, které udělali.

 

Za druhé, Bůh nám dál tyto příběhy pro naše povzbuzení. Jsme povzbuzováni skutečností, že Bůh k tomu, aby uskutečnil své plány, použil obyčejné lidi i přes jejich nedostatky, slabosti, selhání a někdy smíšené motivy. Např. kniha Soudců je svědectvím právě o tom, že Bůh může použít obyčejné lidi, kteří mají neobyčejnou víru. On použije obyčejné lidi, aby skrze ně konal neobyčejné věci. To nám dává naději, že Bůh může pracovat také v našich životech! On může použít i nás, když mu to dovolíme a dáme mu do služby svá obdarování a schopnosti.

 

Za třetí, Bůh nám zanechal velký poklad příběhů lidí pro naše varování. Korintským 10:11-12  „To vše se stalo nám na výstrahu, abychom nezatoužili po zlém jako oni.  To, co se jim stalo, je výstražný obraz a bylo to napsáno k napomenutí nám, které zastihl přelom věků.  A proto ten, kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl.“ Ten, kdo chce dělat dobrá rozhodnutí, neopakuje ve svém životě špatná rozhodnutí jiných, toho se vyvaruje! Někteří zkoumali před námi cesty neposlušnosti, vzpoury, hříchu a my dnes můžeme s jistotou vědět, kam došli a jakou cenu za to platili. To je pro nás výstražný obraz. Abychom se vyvarovali špatného cíle, musíme se vyhnout cestě, která k němu vede. Aby budoucnost byla lepší, musíme se vyvarovat chyb z minulosti naší i jiných lidí.

 

Bible neuvádí jen příběhy se šťastným koncem. Ukazuje nám také na chyby, špatná rozhodnutí a hříchy různých lidí a jak na to doplatili. To má být pro nás výstražné znamení. Jinými slovy se můžeme učit i z příběhů bezbožných lidí a to v tom smyslu nedělat to, co oni dělali.

 

„Mějte se na pozoru - nejblíže pádu je ten, kdo je sám sebou příliš jist.“ (1 Kor 10:12, SNC)

 

-NL